Titulní stránka > O firmě > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KOTIŠ s.r.o., IČO 62956701

Čl. I. Úvodní ustanovení

 1. Společnost KOTIŠ s.r.o. pro své obchodní partnery provádí výrobu, a následný prodej movitých věcí – předmětů, včetně prodeje předmětů vyrobených na základě požadavku obchodního partnera, a v rámci této činnosti s obchodními partnery uzavírá kupní smlouvy upravené v ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění). V těchto smluvních vztazích má společnost KOTIŠ s.r.o. postavení prodávajícího, a obchodní partner postavení kupujícího.
 2. Dále společnost KOTIŠ s.r.o. pro své obchodní partnery provádí zhotovení určitých movitých věcí – předmětů nespadajících pod kupní smlouvu, údržbu a úpravu movitých věcí – předmětů, a v rámci této činnosti s obchodními partnery uzavírá smlouvy o dílo upravené v ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku. V těchto smluvních vztazích má společnost KOTIŠ s.r.o. postavení zhotovitele, a obchodní partner postavení objednatele.
 3. Obchodní podmínky společnosti KOTIŠ s.r.o. (dále též jen „OP“) upravují obsah smluvních vztahů uzavíraných mezi společností KOTIŠ s.r.o. (dále též jen „společnost KOTIŠ s.r.o.“) v postavení prodávajícího, a to i v případě, když předmětem prodeje je i jiné zboží, než výrobky společnosti KOTIŠ s.r.o., a smluvních vztahů uzavíraných společností KOTIŠ s.r.o. v postavení zhotovitele, s obchodním partnerem (dále též jen „Obchodní partner“) v postavení kupujícího, a v postavení objednatele. Pro účely těchto OP se společnost KOTIŠ s.r.o. a Obchodní partner společně označují též jen jako „Smluvní strany“, a uzavírané kupní smlouvy, i smlouvy o dílo, společně označují též jen jako „Smlouva“. Pro účely těchto OP se předmět kupní smlouvy, a předmět smlouvy o dílo, společně označují též jen jako „Zakázka“.
 4. OP společnost KOTIŠ s.r.o. zveřejní na svých internetových stránkách, a připojí je k prvému podání zasílanému Obchodnímu partnerovi v rámci kontraktačního procesu o uzavření Smlouvy podle čl. II. OP s vyjádřením vůle společnosti KOTIŠ s.r.o. být těmito OP vázána. Obchodní partner má možnost se s těmito OP seznámit, a odesláním Objednávky dle čl. II. odst. 4 Obchodní partner vyslovuje s vázaností těmito OP souhlas.
 5. Práva a povinnosti smluvních stran jsou obsažena především ve Smlouvě uzavřené postupem uvedeným v čl. II. OP. Další práva a povinnosti smluvních stran výslovně nesjednaná ve Smlouvě, jsou uvedeny v těchto OP. Na práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená ani ve Smlouvě, ani v těchto OP, se vztahuje právní úprava uvedená v občanském zákoníku a v dalších obecně závazných právních předpisech. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před zněním těchto OP. Případný střet těchto OP s obchodními podmínkami Smluvního partnera se řídí ust. § 1751 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. II. Uzavření Smlouvy

 1. Jednání o uzavření Smlouvy zpravidla iniciuje Obchodní partner poptávkou obsahující specifikaci požadované Zakázky (dále též jen „Poptávka“) s možným odkazem na výkresovou dokumentaci. Tato Poptávka není návrhem na uzavření Smlouvy.
 2. Jednání o uzavření Smlouvy může iniciovat i společnost KOTIŠ s.r.o. předložením cenové nabídky Obchodnímu partnerovi (dále též jen „Cenová nabídka“), jejíž přílohou jsou tyto OP, s vyjádřením vůle společnosti KOTIŠ s.r.o. být těmito OP vázána. Touto Cenovou nabídkou společnost KOTIŠ s.r.o. také reaguje na Poptávku. Cenová nabídka obsahuje lhůtu, do kdy je platná. Ani Cenová nabídka není návrhem na uzavření Smlouvy.
 3. Společnost KOTIŠ s.r.o. s obdrženou Poptávkou, zejména obsahuje-li výkresovou dokumentaci, nakládá jako s důvěrnými informacemi Obchodního partnera, a vzhledem k tomu, že pro potřebu vypracování Cenové nabídky musí výkresovou dokumentaci rozpracovat způsobem, který obsahuje skutečnosti mající povahu důvěrných informací a obchodního tajemství společnosti KOTIŠ s.r.o., může vyzvat Obchodního partnera k uzavření Dohody o ochraně utajovaných obchodních informací.
 4. Má-li Obchodní partner zájem o uzavření Smlouvy se společností KOTIŠ s.r.o. na základě obdržené Cenové nabídky, předloží společnosti KOTIŠ s.r.o. objednávku (dále též jen „Objednávka“), která je návrhem na uzavření Smlouvy. Odesláním Objednávky Obchodní partner vyslovuje souhlas s vázaností těmito OP.
 5. Objednávka obsahuje:
  • specifikaci Zakázky,
  • souhlas s cenou uvedenou v Cenové nabídce, případně souhlas s otevřenou kalkulací,
  • množství kusů v rámci Zakázky
  • termín dodání Zakázky (definovaný jako počet kalendářních dnů od potvrzení objednávky); v případě že je dle čl. IV. odst. 2 předepsána záloha, termín dodání Zakázky začíná běžet dnem připsání zálohy na účet KOTIŠ s.r.o.
  • má-li být Zakázka dodávána v určitém časovém úseku po ucelených dílčích plněních (dále též jen „Dílčí plnění“), uvede Obchodní partner též návrh harmonogramu těchto Dílčích plnění
  • případně další skutečnosti vztahující se k Zakázce.
 6. Obchodní partner současně s Objednávkou zašle společnosti KOTIŠ s.r.o. souhlas s vystavováním daňových dokladů – faktur v elektronické podobě, a emailovou adresu pro doručování elektronické podoby daňových dokladů (elektronická fakturační adresa).
 7. Akceptuje-li společnost KOTIŠ s.r.o. Objednávku, bez výhrad ji Obchodnímu partnerovi potvrdí v termínu nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího obdržení. Doručením potvrzení Objednávky dojde k uzavření Smlouvy.
 8. Navrhuje-li společnost KOTIŠ s.r.o. změny oproti Objednávce, zašle Obchodnímu partnerovi návrh těchto změn (dále též jen „Návrh změn“) oproti Objednávce. Tento Návrh změn se považuje v souladu s ust. § 1740 odst. 2 občanského zákoníku za nabídku společnosti KOTIŠ s.r.o. na uzavření Smlouvy v rozsahu Objednávky a Návrhu změn.
 9. Akceptuje-li Obchodní partner Návrh změn společnosti KOTIŠ s.r.o., sdělí tuto skutečnost (dále též jen „Sdělení“) v termínu nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení Návrhu změn společnosti KOTIŠ s.r.o. Doručením Sdělení Obchodního partnera společnosti KOTIŠ s.r.o. dojde k uzavření Smlouvy v rozsahu Objednávky a Návrhu změn. Neobdrží-li společnost KOTIŠ s.r.o. v termínu nejpozději do 3 pracovních dnů od odeslání Návrhu změn od Obchodního partnera Sdělení, k uzavření Smlouvy nedojde.
 10. Veškerá jednání o uzavření smlouvy uvedená v tomto čl. II. OP vedou Smluvní strany především elektronicky prostřednictvím emailové korespondence, nedohodnou-li se na jiném způsobu komunikace. Není-li v jednotlivé emailové zprávě výslovně uvedeno jinak, Smluvní strany svoji odpověď na doručenou emailovou zprávu odesílají na emailovou adresu, z níž byla emailová zpráva odeslána.

Čl. III. Plnění

 1. Místem plnění je provozovna společnosti KOTIŠ s.r.o. na adrese Třebomyslice č.p. 94, 341 01 Horažďovice, v němž společnost KOTIŠ s.r.o. odevzdá Zakázku Obchodnímu partnerovi, a umožní mu se Zakázkou nakládat.
 2. Společnost KOTIŠ s.r.o. oznámí Obchodnímu partnerovi, že Zakázka, případně Dílčí plnění, jsou připraveny v místě plnění k odevzdání, a vyzve Obchodního partnera k jejich převzetí.
 3. Společnost KOTIŠ s.r.o. splní povinnost odevzdat Zakázku, případně odevzdat jednotlivá Dílčí plnění, Obchodnímu partnerovi v den lhůty sjednaný jako termín dodání Zakázky ve Smlouvě, jestliže vyzvala Obchodního partnera, aby do tohoto dne si Zakázku (případně jednotlivá Dílčí plnění) v místě plnění převzal (dále též jen „Den splnění“).
 4. Převezme-li Obchodní partner Zakázku (jednotlivá Dílčí plnění) přede Dnem splnění uvedeným v čl. III. odst. 3 OP, je povinnost společnosti KOTIŠ s.r.o. odevzdat Zakázku splněna dnem faktického převzetí Zakázky (jednotlivých Dílčích plnění) Obchodním partnerem.
 5. Obchodní partner převzetí Zakázky (jednotlivých Dílčích plnění) potvrdí na dodacím listu vyhotoveném společností KOTIŠ s.r.o.
 6. Nebezpečí škody na Zakázce (jednotlivých Dílčích plněních) přechází ze společnosti KOTIŠ s.r.o. na Obchodního partnera Dnem splnění, případně dnem faktického převzetí Zakázky (jednotlivých Dílčích plnění) Obchodním partnerem, došlo-li k němu přede Dnem splnění.
 7. Vlastnické právo k Zakázce (jednotlivým Dílčím plněním) v případě prodeje movitých věcí Obchodní partner nabývá až zaplacením celé kupní ceny Zakázky (jednotlivých Dílčích plnění).
 8. Nepřevezme-li Obchodní partner Zakázku v Den splnění, přestože byl k převzetí Zakázky (jednotlivých Dílčích plnění) společností KOTIŠ s.r.o. vyzván, má společnost KOTIŠ s.r.o. právo uplatnit vůči Obchodnímu partnerovi nárok na náhradu nákladů spojených s uskladněním Zakázky (jednotlivých Dílčích plnění).

Čl. IV. Cena plnění a platební podmínky

 1. Společnost KOTIŠ s.r.o. poskytuje plnění Zakázky Obchodním partnerům za ceny sjednané v uzavřené Smlouvě.
 2. Společnost KOTIŠ s.r.o. má nárok na zaplacení ceny plnění po odevzdání Zakázky Obchodnímu partnerovi způsobem uvedeným v čl. III. odst. 3 těchto OP. Společnost KOTIŠ s.r.o. může podle svého uvážení požadovat úhradu zálohy na cenu plnění až do výše 100 % celkové ceny plnění. Tento požadavek společnost KOTIŠ s.r.o. uplatní formou zálohové (proforma) faktury. Není-li záloha v termínu splatnosti zálohové faktury zaplacena, má společnost KOTIŠ s.r.o. právo práce na Zakázce Obchodního partnera přerušit, a nedostává se tím do prodlení.
 3. Jsou-li sjednána Dílčí plnění, má společnost KOTIŠ s.r.o. nárok na zaplacení ceny jednotlivých Dílčích plnění po splnění povinnosti odevzdat Dílčí plnění Obchodnímu partnerovi způsobem uvedeným v čl. III. odst. 3 těchto OP.
 4. Podkladem pro úhradu ceny Zakázky (jednotlivých Dílčích plnění), je daňový doklad – faktura vystavený společností KOTIŠ s.r.o. v elektronické podobě po Dni splnění odeslaný Obchodnímu partnerovi na elektronickou fakturační adresu uvedenou v Objednávce, a není-li v Objednávce uvedena, na emailovou adresu, z níž byla Obchodním partnerem Objednávka odeslána.
 5. Na výslovnou žádost Obchodního partnera společnost KOTIŠ s.r.o. vystaví daňový doklad v písemné podobě, a odešle ho Obchodnímu partnerovi poštou.
 6. Cena Zakázky (jednotlivých Dílčích plnění) je zaplacena až připsáním celé ceny Zakázky (jednotlivých Dílčích plnění) na účet společnosti KOTIŠ s.r.o. uvedený v daňovém dokladu.
 7. V případě prodlení Obchodního partnera se zaplacením ceny Zakázky (jednotlivých Dílčích plnění), má společnost KOTIŠ s.r.o. nárok na úrok z prodlení ve výši 0,1 % denně ode dne následujícího po splatnosti vystaveného daňového dokladu – faktury do zaplacení. Obchodní partner takto ujednaný úrok z prodlení akceptuje.

Čl. V. Odpovědnost za vady

 1. Společnost KOTIŠ s.r.o. Zakázku odevzdá Obchodnímu partnerovi v provedení, kvalitě a množství uvedeném v uzavřené Smlouvě.
 2. Obchodní partner je povinen Zakázku prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na Zakázce, a přesvědčit se o provedení, kvalitě a množství Zakázky.
 3. Zjistí-li Obchodní partner na Zakázce vady, je povinen na ně společnost KOTIŠ s.r.o. neprodleně písemně (prostřednictvím datové schránky, emailu, poštovní zásilkou) upozornit, vady popsat, tedy uplatnit u společnosti KOTIŠ s.r.o. reklamaci, a umožnit společnosti KOTIŠ s.r.o. prohlídku reklamované Zakázky.
 4. Je-li doloženo, že společnost KOTIŠ s.r.o. skutečně plnila vadně, má Obchodní partner práva z vadného plnění stanovená občanským zákoníkem.

Čl. VI. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto OP nabývají účinnosti dnem 5 .1. 2023, a upravují obsah Smluv uzavřených společností KOTIŠ s.r.o. uzavřených po tomto datu.
 2. Uzavřené smlouvy do data 4. 1. 2023 se nadále řídí Obchodními podmínkami společnosti KOTIŠ s.r.o. účinnými ode dne 1. 12. 2015 až zániku těchto smluvních vztahů, nedohodnou-li se Smluvní strany, že se ode dne 5. 1. 2023 budou řídit těmito OP.
 3. Obchodní partner souhlasí s tím, že společnost KOTIŠ s.r.o. může tyto OP změnit, nebo je nahradit novými OP, přičemž změna OP na obsah již uzavřených Smluv přede dnem nabytí účinnosti změny OP může mít vliv pouze tehdy, vysloví-li s ní Obchodní partner výslovný souhlas.

V Praze dne 4. 1. 2023

Za KOTIŠ s.r.o.:
Jan Kotiš
jednatel

CZ DE UK   2001–2024 © KOTIŠ s.r.o. | nahoru

Projekt Kreativní vouchery ve společnosti KOTIŠ s.r.o. s registračním číslem 0380000357 zaměřený na kreativu on-line podnikání firmy byl financován Evropskou unií – Next Generation EU v rámci programu NPO – Kreativní vouchery – Výzva č. 0391/2023.