Titulní stránka > O firmě > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti KOTIŠ s.r.o., IČ 62956701

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) přijala společnost KOTIŠ s.r.o. jako Prodávající v souladu s ust. § 1751 odst. 1 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). OP upravují smluvní vztah mezi společností KOTIŠ s.r.o. jako Prodávajícím (dále jen Prodávající) a smluvními partnery společnosti KOTIŠ s.r.o. jako Kupujícími (dále též jen Kupující).

1.2. Předmětem smluvního vztahu je povinnost Prodávajícího odevzdat Kupujícímu zboží specifikované v kupní smlouvě a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu a povinnost Kupujícího toto zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu kupní cenu.

1.3. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před zněním těchto OP.

1.4. Tyto OP Prodávající zveřejní na svých internetových stránkách, jejichž prostřednictvím jsou přístupné každému Kupujícímu dálkovým přístupem. Prodávající tyto OP poskytne Kupujícímu také při učinění nabídky.

2. Smluvní vztah

2.1. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím je založen buď rámcovou kupní smlouvou, nebo kupní smlouvou, která vzniká dále uvedeným způsobem.

2.2. Kupující před uzavřením kupní smlouvy zpravidla zašle Prodávajícímu poptávku, která není závazná a není návrhem na uzavření smlouvy.

2.3. Reaguje-li Prodávající na obdrženou poptávku od Kupujícího, učiní tak nabídkou (případně cenovou nabídkou) obsahující specifikaci zboží a jeho cenu, nikoliv termín plnění. Součástí nabídky jsou tyto OP.

2.4. Akceptuje-li Kupující nabídku, zašle Prodávajícímu objednávku zboží, která je ze strany Kupujícího závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy. Má-li být zboží teprve vyrobeno podle požadavků Kupujícího, musí být součástí objednávky i potřebná technická dokumentace zboží.

2.5. Prodávající přijetí objednávky výslovně potvrdí včetně termínu dodání. Teprve potvrzením přijetí objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy mez Prodávajícím a Kupujícím.

2.6. Neakceptuje-li Prodávající termín dodání zboží, informuje o tom bez zbytečného odkladu Kupujícího a k uzavření kupní smlouvy dojde teprve souhlasným stanovením termínu dodání zboží.

3. Plnění

3.1. Předmětem plnění je zboží specifikované v objednávce potvrzené Prodávajícím.

3.2. Místem plnění je provozovna Prodávajícího ve Třebomyslicích č.p. 94, PSČ 340 01 Horažďovice, není-li výslovně ujednáno místo plnění jiné.

3.3. Kupující v místě plnění potvrdí dodací list předaný Kupujícímu současně se zbožím.

4. Odpovědnost za vady a záruka

4.1. Prodávající odpovídá za to, že zboží bude odpovídat parametrům zboží uvedeného v objednávce ode dne jeho převzetí Kupujícím (dále též jen záruka).

4.2. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu zboží po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

4.3. Vady zboží je Kupující povinen ihned po jejich zjištění oznámit Prodávajícímu. Práva z vadného plnění je Kupující povinen uplatnit písemně u prodávajícího bez zbytečného odkladu po zjištění vady.

4.4. Při uznání vadného plnění Prodávajícím má Kupující práva z vadného plnění stanovená občanským zákoníkem.

5. Kupní cena a platební podmínky

5.1. Prodávající prodává zboží za ceny smluvní, jejichž návrh je uveden v nabídce (cenové nabídce) a Kupující učiněním objednávky tuto kupní cenu akceptuje.

5.2. Dodávky zboží hrazené jinak než hotovostní platbou při převzetí zboží je Prodávající oprávněn účtovat průběžně po jejich uskutečnění. Podkladem pro zaplacení kupní ceny je daňový doklad – faktura vystavená Prodávajícím po uskutečnění dodávky. Splatnost daňových dokladů – faktur je čtrnáctidenní a počítá se ode dne vystavení faktury, není-li dohodnuto jinak. Daňové doklady zasílá Prodávající Kupujícímu emailem na emailovou adresu Kupujícího, z níž byla uskutečněna objednávka, nesdělí-li Kupující výslovně jinou emailovou adresu pro příjem daňových dokladů.

5.3. Peněžitá částka je zaplacena, jakmile dojde k připsání příslušné částky na účet Prodávajícího uvedený v daňovém dokladu – faktuře. V případě prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny či jiné úplaty je Prodávající oprávněn po Kupujícím požadovat zaplacení úroků z prodlení ve sjednané výši 0,1 % denně z dlužné částky ode dne následujícího po splatnosti daňového dokladu až do zaplacení.

5.4. V případě prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny je Kupující povinen nahradit Prodávajícímu veškeré náklady spojené s vymáháním a uplatněním pohledávky Prodávajícího na zaplacení dlužné kupní ceny, včetně nákladů na odměnu třetí osoby, která na základě smluvního vztahu bude pohledávku pro Prodávajícího vymáhat, nákladů soudních/rozhodčích řízení, nákladů na právní zastoupení apod.

5.5. Prodávající si vyhradil ke zboží vlastnické právo. Kupující se tak stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Tyto OP přijaté společností KOTIŠ s.r.o. nabývají účinnosti dnem 1.12.2015 a od tohoto data se stávají nedílnou součástí uzavřených kupních smluv.

6.2. Prodávající je oprávněn tyto OP změnit, případně vydat nové OP, které je povinen před účinností změny nebo vydání nových OP zveřejnit na svých internetových stránkách přístupných pro Kupující dálkovým způsobem.

V Praze dne 19.11.2015
KOTIŠ s.r.o.

2001–2022 © KOTIŠ s.r.o. | nahoru